Locatie:
Dordrecht

ናይዚ “ታል-ክለብ” Taalclub ውልቀ ሰባዊ ኣቀራርባ ተጠቐሙ

ኣብ ደር-ድሬች ትምህርቲ ምምሃር እንታይ ከምዝመስል ክትፈልጡ ትደልዩ? እዚ ንባዕልኹም ክትጠቀሙሉ ክትደልዩ ትኽእሉ ይኸውን፡፡ ነዚ ድማ እዩ ብነፃ ፈተነትምህርቲ እነበርክቶ በዚ መንገዲ ምስ ካልኦት ተምሃሮን ናይ ቀፃሊ መምህራንኩም ክትራኸቡ ትኽእሉ፡፡

ብነፃ ክትፍትንዎ እትኽእሉ አየናይ ትምህርቲ እዩ?

ኣብ ደርድሬክት ጨንፈርና ንነፃ ፈተነ ካብ ዝስዕቡ ትምህርቲ ሓደ ክትመርፁ ትኽእሉ፡፡

 • ኢንተግሬሽን/ምጥማር ኤ1 ን ኤ2
 • ግዝኣት/ስቴት ፈተና ቢ1 ን ቢ2
 • ናይ ትምህርቲ ክፍሊ

ብነፃ ፈተነ ትምህርቲ ንምግባር ይምልኡ!

ኣብ ታሕቲ ሽምኩምን ቁፅሪ ስልክኹምን ብምምላእ “ልኣኽ” ዝብል ጠውቑ፡ ቆፀሮ ንምሓዝ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ክንደውለልኩም ወይ ብ“ዋትስኣፕ” መልእኽቲ ክንሰደልኩም ኢና፡፡

ሽመይ
ቁፅሪ ስልከይ
ኢ-ሜይል ኣድራሻ

ኮርስታትና

ምጥማር

 • ኣብ ሰሙን ናይ 3.5 ሰዓታት ክላስ
 • ኣብ ሰሙን ናይ ሓደ ሰዓት ውልቀ ክትትል
 • ብክላስ 15 ሰዓት ዝለዓለ

ፈተነ ግዝኣት

 • ኣብ ሰሙን ናይ 3 ሰዓታት ክላስ
 • ኣብ ሰሙን ናይ ሓደ ሰዓት ውልቀ ክትትል
 • ብክላስ 15 ሰዓት ዝለዓለ

ምምሃር

 • ክልተ 2 – 5 ሰዓት ክፍልን ኣብ ሰሙን ሓደ 3 ሰዓት ክፍሊ
 • ኣብ ሰሙን ናይ ሓደ ሰዓት ውልቀ ክትትል
 • ብክላስ 15 ሰዓት ዝለዓለ

ኬኤንኤም

 • ሓደ 3.5 ሰዓት ክላስ ብሰሙን ንኬኤንኤም
 • ዝለዓለ 15 ሰዓታት ብሰሙን

ኦኤንኤ

 • ሓደ 3.5 ሰዓት ክላስ ብሰሙን ንኬኤንኤም
 • ዝለዓለ 15 ሰዓታት ብሰሙን

“እዚ ታል ክለብ ንዓይ ከም ካልኣይ ገዛይ እዩ”

ተኽለሰንበት – ካብ ኤርትራ፡ ብዛዕባ ታሪኽ ደችን ናይ ደች ዕዳጋ ስራሕ ተማሂረ፡፡ ኣብ ታል ክለብ ኣዝዩ ሕጉስ ዝገብሩኒ ብዙሓት ሰባት ረኺበ፡፡ እዚ ታል ክለብ ንዓይ ከም ካልኣይ ገዛይ እዩ ምኽንያቱ ሓገዝ ንምርካብ ኩሉ ጊዜ ክሓትት ዘስለዝኽእል፡፡ ናይ ምጥማር ወረቐት ምስክር እንትርብ ከም ሰንካቲ ኬክ/ ባኒ ኮይነ ክሰርሕ እደሊ፡፡ ሕጂ ዝደልዮ ኩሉ ትኽክለኛ ቤት ትምህርቲ ምርካብ እዩ፡፡

Onze partners